Svenskt Ledarskap logo

Ett svenskt ledarskap

Ledarskap är ett mänskligt system. För att utveckla och förbättra ett sådant måste vi förstå människan och utgå ifrån hennes fulla potential. Svenskt Ledarskap skapar förutsättningar för ett effektivt ledarskap som bygger på en öppen och mänsklig kommunikation. Vi utgår alltid från en humanistisk värdegrund väl förankrad i den svenska ledarskapskulturen.

Filosofi

Vi tror på den mest kvalificerade och humanistiska ledarutvecklingen

• Vi är en unik sammansättning av konsulter/kompetenser som i varje enskilt uppdrag handplockas utefter de behov som föreligger.

• Lösningar baseras på lång erfarenhet från våra licensierade konsulter och på gedigen forskning inom området.

• Det mänskliga ledarskapet står alltid i centrum där djup förståelse för drivkrafter och värderingar är avgörande för ett framgångsrikt uppdrag.

Vi tror på det mest ansvarsfulla agerandet

• Vi släpper aldrig våra uppdragsgivare förrän vi har gått till botten med deras problem. Vi skapar de bästa förutsättningarna för att lösa dessa tillsammans på ett ansvarsfullt sätt.

• Vi skapar förutsättningar för en ansvarsfull och mänsklig kultur hos uppdragsgivarna.

• All problemlösning och rådgivning utgår från ett långsiktigt tänkande.

Vi tror på inspirerande utveckling

• Vi erbjuder ett unikt och inspirerande sätt att ta sig an uppdrag genom oväntade kompetenser. Detta bidrar till en större insikt om varje enskilt uppdrag.

• Vi vill ge människor djupare förståelse för sina egna drivkrafter och ageranden, både inom och utanför organisationen.

Utbildningar

Ledningsutveckling

Ledarskapsutbildning

Vi fokuserar på ökad självkännedom och fördjupad kompetens inom ledarskapets olika delar, och tar fram konkreta verktyg för att hantera arbetet i vardagen. Med ett helhetsperspektiv på ledarskapet utvecklar vi dina möjligheter att växa och möta de krav som ställs på dig i ledarrollen. Vi lär dig identifiera dina drivkrafter och ledaregenskaper.

Rådgivning

Ledningsutveckling

Vi fokuserar på hur ledningen på ett framgångsrikt sätt kombinerar ett operativt arbete med ett strategiskt. Målet är en samtrimmad och beslutskraftig ledning som samverkar i ett effektivt ledningsarbete. Vi skapar förutsättningar för hur värderingar, visioner och mål kan omsättas i praktisk handling.

Ledarskapsutbildning

Rådgivning

Ledare förväntas handla professionellt och affärsmässigt i en mängd olika situationer. Det krävs mod att effektivt agera i sin ledarroll för att nå förväntade mål och resultat. Genom reflektion, vägledning och rådgivning hjälper vi ledare att mer effektivt hantera sin vardag, manövrera komplexa situationer, fatta bra beslut i rätt tid och se nya möjligheter. Vi utgår alltid ifrån den egna potentialen i ledarskapet.

Röster om oss

"Ett starkt ledarskap är avgörande i ett tillväxtföretag som SWECO med en kundnära, decentraliserad organisation. Ledarutveckling drivs strategiskt och med noga utvalda partners.
Vi har samarbetat med Svenskt Ledarskap i 12 år och i nuläget har 350 av våra chefer deltagit i SWECOs ledarutvecklingsprogram. Det finns en dynamik och intensitet i aktiviteterna som sällan skådats och programmet har gjort stort intryck både på nya och erfarna chefer.
Deltagarna har påtagligt stärkt sin ledarskapsförmåga, eller som en av våra VD:ar uttryckte; ”Vi märker skillnad”. Det bästa betyget en utbildning kan få tycker vi – när insikter och kunskaper omvandlas till praktisk handling och ger resultat.
Svenskt Ledarskap är en aktiv och kompetent partner i utvecklingen av flera av våra ledningsgrupper och arbetar också med individuell rådgivning till våra ledare. Insatserna har givit konkreta resultat i vår affärsverksamhet.
Vi är mycket nöjda med att ha hittat en partner som utmärker sig med ett stort engagemang och en mycket hög professionalism”

Jessica Petrini , HR Direktör
SWECO AB

"Svenskt Ledarskap har hjälpt oss på IFS att utveckla ett framgångsrikt ledarskap och därigenom skapat goda förutsättningar för att bedriva både effektivt förändringsarbete och internationella affärer.
I ett omfattande ledarskapsprogram har Svenskt Ledarskap under åren utvecklat dryga 500 starka ledare som vågar fatta beslut och har mod att leda också i snålblåst. Ett ledarskap som är baserat på vår starka kultur och de gemensamma värderingar enkelhet, engagemang och affärsmässighet.
Ledningsgrupper på såväl koncernnivå som regional nivå har med olika utvecklingsinsatser, förändringsarbete och rådgivning utvecklats till mer samtrimmade ledningar där arbetet effektiviserats och beslutskraften stärkts i syfte att öka förmågan att omsätta mål, visioner och värderingar i praktisk handling."

Roger Arnroth, HR Director
IFS

"Samarbetet med Svenskt Ledarskap startade när Volvo Cars Uddevalla behövde växla upp sin kapacitet med 30-40% genom ren produktivitets-förbättring, utan kostnadshöjning.
Som ett industriellt företag är vårt fokus de hårda mätpunkterna och för att få mer fokus på de mjuka frågorna startade vi samarbetet med Svenskt Ledarskap.
Med hjälp av Svenskt Ledarskap har vi kunnat klarlägga spilltiden som skapats på grund av bristande tillit mot varandra i vårt dagliga arbete.
Därefter har vi med övningar lyckats skapa en ledaranda som ger framgång!
Insikten och konsekvenserna har varit fantastiska och bidragit till att vi nått världsklass som ledning och fabrik
Att ha verktyg för en effektiv ledning är en förutsättning för framgång."

Walter Fortgens, VD
Volvo Cars Uddevalla

"Som ledande aktör i en ytterst snabbrörlig bransch, där våra medarbetare är vår största tillgång, är ett gott ledarskap den kanske viktigaste råvaran vi som byrå har att arbeta med. Genom ett djupgående arbete som har spänt över snart ett decennium har Svenskt Ledarskap arbetat i nära samarbete med Jung för att skapa en flexibel värderingsdriven plattform att agera utifrån.
Jag tycker att Svenskt Ledarskaps största styrka är förståelsen för att om man, på riktigt, ska förändra och skapa ett långsiktigt och hållbart ledarskap så finns det inga genvägar – man behöver skapa en trygg grupp av ledare som både förstår sig själva och sin omvärld.
Med en allt mer föränderlig omvärld är vår fasta övertygelse att en hållbar organisationsfilosofi behöver vara värderingsbaserad – det vill säga att policys, organisationsscheman, modeller och verktyg är en följd av det värderingsdrivna arbetet och inte tvärtom. I det arbetet har Svenskt Ledarskap varit en omistlig samarbetspartner – och därigenom en nyckelfaktor till att Jung idag är en av Sveriges mest framgångsrika PR-byråer."

Martin Abrahamsson
Grundare Jung Relations AB

previous btn

Bakgrund

Svenskt Ledarskap har arbetat med att stödja och utveckla företag och organisationer genom kvalificerad ledarutveckling i över 20 år. Vi skapar bättre förutsättningar för ett effektivt ledarskap som bygger på en öppen och mänsklig kommunikation med medarbetare, kollegor och intressenter.

Utifrån en humanistisk värdegrund fast förankrad i den svenska ledarskapskulturen, bidrar vi till våra kunders långsiktiga utveckling och framgång. Eftersom varje organisation är unik, anpassas våra insatser alltid efter uppdragsgivarens särskilda behov. Det ingår ofta i våra uppdrag att analysera och lyfta fram gemensamma grundvärderingar samt att förtydliga och förankra dessa i organisationen. Analysen kan också leda till ett mer omfattande förändringsarbete för att få en organisation att utvecklas och anpassas till nya förutsättningar.

Vi genomför uppdrag och utbildningar på företagens alla ledningsnivåer; från exekutiv ledning till sektions- och projektledningsnivå.

AHLSVIKS UDD

Ahlviks Udd är vårt eget mötes- och utbildningscentrum i Stockholms skärgård. En kreativ och helt unik mötesplats i behaglig avskildhet, en timmes färd från Stockholm stad. 

Våra gäster bor i huvudbyggnaden eller i något av de två helrenoverade annexen och disponerar exklusivt hela vår udde med privat strand, egen liten ö med båthus och bastu. En plats där inga andra gäster vistas samtidigt.

Medarbetare

Anders Blomé

Projektledning och Knowledge Management

Sedan slutet av 70-talet har Anders arbetat med projektledning, men också med att aktivt överföra kunskaper och erfarenheter från genomförda projekt till utbildningspaket och riktlinjer för hur projekt kan genomföras. Hans syn och samlade tankar inom kunskapshantering och projektarbete går att finna i hans böcker Kunskapsföretaget och Den tillfälliga organisationen.

Elsi Brandström

Individ-, ledarskaps- och teamutveckling

Elsi är Beteendevetare och Leg Psykoterapeut med lång erfarenhet från svenskt näringsliv och den offentliga sektorn. Hon har utvecklat kursprogram och genomfört utbildningar för ledare i både projekt och linje. Hon har även lång erfarenhet av ledarutveckling och kommunikationsträning internationellt. Idag är Elsis uppdrag främst chefshandledning och rådgivning, i grupp och individuellt.

Mikke Eriksson

Ledarskaps- och teamutveckling

Mikke har drygt 10 års erfarenhet i Ledarutveckling, Ledningsgruppsutveckling, Grupputveckling och konflikthantering. Metodiskt arbetar Mikke i huvudsak med mellanmänskliga-/grupprocesser och upplevelsebaserat lärande. Genom sin internationella bergsguidebyrå utbildar Mikke team och ledningsgrupper i ledarskap, beslutsfattande, riskhantering och krishantering direkt i riskmiljö. 


Anders Forsslund

Kommunikationsträning genom absolut närvaro

Anders är musiker, pedagog och skådespelare, utbildad vid Statens scenskola och Musikhögskolan i Stockholm. Att etablera en fungerande kommunikation på ett direkt och konkret sätt, är en förmåga som Anders med framgång utvecklat under sin långa artistbana. Han ser en stor utmaning i att nå fram med enkla medel, ”utgå från vad du har”.

Eskil Franck

Reflekterande, stödjande och rådgivande samtal

Eskil är docent i teologi och har över 20 års erfarenhet som ledare och generaldirektdirektör i statliga myndigheter. Eskils kunskapsområde har fyra hörnstenar: forskning, utbildning, värdefrågor och ledarskap. Dessa fyra har övat upp hans förmåga till analys, kommunikation, etisk reflektion och strategisk blick vilket ger goda förutsättningar för konstruktivt lyssnande samtal. Målet med att samtala är för Eskil att bidra till att den han samtalar med själv finner svaren och därmed stärker självförtroendet i det egna ledarskapet.

Lillemor Gentius

Ekonomiansvarig

Tyko Granberger

Ledarskapsutveckling och reflekterande samtal

Tyko var tidigare projektledare på Rädda Barnen där han arbetat med ungdomar i kris. Sedan 2003 har Tyko utvecklat och implementerat stöd- och samtalsmetoder i riksomfattande program och organisationer. Nu verkar Tyko som ledarskapskonsult och samtalsledare i näringsliv och offentlig sektor, med reflekterande samtal som specialitet. Tyko ingår även i den Svenska Beredskapsstyrkan som kris-stödjare

Tom Hammar

Ledarskaps- och teamutveckling

Tom har i 14 år arbetat som organisationskonsult med fokusområdena ledarskaps- och teamutveckling. Inom ledarskapsutveckling jobbar Tom med utbildningar så som UGL och Situationsanpassat Ledarskap men även med interna skräddarsydda utbildningsprogram. Inom teamutveckling arbetar Tom med ledningsgrupper och projektgrupper där han som rådgivare hjälper gruppen att utvecklas till ett effektivt team.

Lina Berto Högström

Ledarskaps- Individ- och Teamutveckling

Lina är organisationskonsult och terapeut och genomför uppdrag i företag och offentlig sektor med inriktning på ledningsgrupper, ledarskapsutbildning, teamutveckling och chefsrådgivning. Lina vill bidra till större kunskap och förståelse hos individer och grupper kring egna och andras drivkrafter, val och konflikter - och hur dessa kommer i uttryck i arbetet, samt hur vi kan göra effektiva anpassningar i (sam)-arbetet utifrån den förståelsen. "Människans vilja till mening är en unik process som bara kan förverkligas av individen själv men förstås och bekräftas av andra"

Anders Hytter

Ledarskaps- och organisationsutveckling

Anders är Filosofie doktor i företagsekonomi verkar som konsult främst i offentliga och värdebaserade organisationer. Han har utvecklat och genomfört ledarutvecklingsprogram samt bistått ledningsgrupper i att utveckla sin interpersonella kommunikation. Anders forskar om chefers hälsa, samt om kopplingar mellan ledarskap, arbetsmiljö och hälsa. Vidare om kopplingar mellan personlighet och ledarskap

Matti Raassakka

Förändringsledning & Strategi- & ledarutveckling

Matti har i över 10 år implementerat komplexa förändringar i organisationer i Sverige och internationellt, både som linjechef och som management konsult. Som management konsult leder och stöttar Matti chefer och ledargrupper i att framgångsrikt utveckla och genomföra förändringar. Matti kännetecknas av sin, positiva energi, integritet och sitt lösningsorienterade förhållningssätt.

Anna Stenberg

Rekryteringspartner

Erik Svensson

Kommunikations och marknadsansvarig

Kaj Svensson

Ledarskapsutveckling ledningsgrupp och styrelse

Kaj är beteendevetare och hade tidigare en karriär som allsvensk fotbollsspelare och elittränare. Kaj har 25 års erfarenhet av att utveckla chefer och ledare inom svenskt näringsliv och offentlig sektor och har utbildat ca 7500 ledare i ledarskapsutbildning, kommunikation och teamutveckling. Idag utvecklar Kaj skräddarsydda ledarskapsprogram, stödjer ledningsgrupper samt ger exekutive rådgivning

Ulla-Britt Eckerse Svensson

Verksamhetsansvarig

Smulan Walter

Förstklassig & personlig service för våra gäster på Ahlsviks Udd

Karin Wigardt

Organisations- och Ledarskapsutveckling

Karin är Leg. Psykolog och har lång erfarenhet som kursledare i UGL, konflikthantering och teambuilding. Karin genomför uppdrag i näringslivet men har också djup och bred erfarenhet av ledningsutveckling i kommuner och statlig verksamhet. Karins inriktning är på ledningsgrupper, ledarskapsutbildning och teambuilding, organisationsutveckling samt personlig rådgivning.

Kontakt

Erik Dahlbergsallén 11
115 20 Stockholm