FILOSOFI

 

För att utveckla framgångsrika ledare måste vi förstå människan och utgå ifrån hennes fulla potential.
Svenskt Ledarskap skapar förutsättningar för ett effektivt ledarskap som bygger på en öppen och mänsklig kommunikation.
Vi utgår alltid från en humanistisk värdegrund väl förankrad i den svenska ledarskapskulturen.

Omdöme

Förmåga till rationellt, klokt beslutsfattande. Vi tränar ledare i att göra rationella val och utvecklar deras ledarförmåga.

Vilja

Kapaciteten att utöva medveten kontroll över sina handlingar och tankar. Vi utvecklar ledares förmåga att bättre förstå attityder och att fokusera på uppsatta mål.

Mod

Att agera i enlighet med sin övertygelse. Vi utvecklar ledares mod att våga gå till handling utifrån fattade beslut.

En ledare som besitter gott Omdöme, har Viljan att leda och Modet att våga leda i en krävande omgivning kommer kunna skapa det vi anser vara grunden för ett effektivt ledarskap: Trygghet, Tillit och Tydlighet.

Att skapa Trygghet i en grupp är fundamentalt i ledarskapet. Vi tränar ledare att agera förutsägbart, vilket skapar en miljö där gruppens medlemmar tillåts att fullt utnyttja sina erfarenheter, kompetenser och att ta ansvar och risker. En grupp vars medlemmar är trygga i sina roller når full delaktighet och effektivitet.

Vi utvecklar ledare som bygger Tillit genom handling. Genom att utveckla ledares förmåga att visa förtroende för sina medarbetare skapar detta motivering och tro på att gruppen har kapacitet och kompetens att lyckas.  

Vi utvecklar ledares förmåga att skapa Tydlighet. Vi tränar ledares förmåga att skapa en arbetsmiljö utan missförstånd och tolkningar genom tydlig vägledning och kommunikation och utvecklar deras förmåga att beskriva uppgifter logiskt och begripligt.