HUR VI ARBETAR

 

Det är vår erfarenhet och fasta övertygelse att framgångsrik ledar- och grupputveckling inte kan baseras på en specifik teori eller modell. Vi använder oss av en mängd väl beprövade teorier och verifierad forskning inom grupputveckling, ledarutveckling, psykologi och beteendevetenskap. Det är dock vår erfarenhet att en handfull metoder alltid återkommer i ett framgångsrikt lednings- och  ledarutvecklingsprogram.

Dialog som Metod
Vi utvecklar ledares förmåga att bygga en dialogkultur. Syftet med dialog är att nå en gemensam förståelse, vilket nödvändigtvis inte innebär consensus. Dialog som metod ger ledare större förståelse för de individuella gruppmedlemmarna samt för organisationen i helhet. En organisations framgång är ofta kopplad till dialog som strategiskt verktyg.

Reflektion som Metod
Vi utvecklar ledares förmåga att reflektera. Reflektion påverkar attityder och värderingar vilket i sin tur påverkar ledarens val. Attityder spelar en viktig roll i förändring. Genom reflektion lär sig ledare granska och ifrågasätta sina egna och andras motiv och handlingar med syfte att kontinuerligt förbättra sitt beslutsfattande.

Verksamhetsnära Lärande som Metod
Vår pedagogik är praktisk och resultatorienterad och bygger på en nära koppling till den dagliga verksamheten. Genom ett verksamhetsnära lärande växlar vi korta teoriavsnitt med praktisk träning och övningar, följt av process och utvärdering. Verksamhetsnära Lärande som metod skapar förutsättningar för att utveckla det personliga ledarskapet, bygga starka team, driva igenom beslut, kommunicera, leda förändringsarbete och implementera värderingar och mål.

Upplevelsebaserad Inlärning som Metod
Genom upplevelsebaserad inlärning som bärande metod lär och utvecklas deltagarna genom sina erfarenheter i gruppen. En effektiv inlärningsprocess är en förutsättning för förändring och utveckling av det egna beteendet som leder till konkreta resultat. Inlärning genom erfarenheter och upplevelser i samspel med andra människor blir till starka intryck som påverkar den egna viljan till förändring och utveckling.

Beteende Träning som Metod
Vi tränar ledarens beteenden i specifika situationer. Genom att simulera scenarios från den dagliga verksamheten i en träningsmiljö utvecklar vi ledares beslutsfattningsförmåga och rationella tänkande.